• جهت ثبت نام از نام و نام خانوادگی به صورت انگلیسی استفاده کنید.