طراحی لوگو
نام :
نام خانوادگی :
نام شرکت
زمینه فعالیت :
شماره تماس :
آدرس ایمیل :
حروف و زبان لوگو : فارسیانگلیسیسایر
نام مجموعه (فارسی)
ام مجموعه (انگلیسی)
شعار تبلیغاتی (فارسی)
شعار تبلیغاتی (انگلیسی)
رنگ پیشنهادی
ترکیب رنگی
شرح مختصری از فعالیت
نوع لوگو: تصویری، تایپ، ترکیبی