فرم درخواست برند
نام :
نام خانوادگی :
شماره ملی :
آدرس پستی :
کد پستی :
نام علامت :
توصیف علامت تجاری :
کالا و خدمات :
اعلام ماهیت کار :
موضوع فعالیت :
شماره ثابت به همراه پیش شماره :
تلفن همراه:
نام شرکت :
شناسه ملی :
پست الکترونیکی:

نشانی :